Report Of New Entry Media
Display Ago
From Database
From Library
From Collection

Author Title Edition Imprint Call No.
สุรมงคล ศิริพล and มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี     กรุงเทพฯ :bมหาวิทยาลัยขอนแก่น,2557.  วพ149.61 
ปริญญา คุ้มสระพรม.   การติดตามการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด     ปราจีนบุรี : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2553.  รว\907.11ขลห 
คณะวิชาการ The Justice Group.   รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับใช้สอบ     กรุงเทพฯ :พิมพ์อักษร,ม.ป.ป.  U 346.048 
บัญชา อาจยุทธ์.   การศึกษาความคิดเห็นต่องานประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา ของครูและนักเรียนตามโครงการ "สานใจ สายใยรัก จากครูสู่ศิษย์" ในจังหวัดยะลา     ปัตตานี : โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6, 2549.  รว\907 
ปราณี คงพิทักษ์ and กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาคของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช     กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551.  รว\677 
ประไพพร ทองเปราะ and มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาแหล่งอาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย     ขอนแก่น :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.  รว147.6 
ชูชัย งามวสุลักษณ์ and จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว     กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556.  U 340.08 
ปราโมทย์ ราตรี and กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.   การจัดโซนพื้นที่ (Zoning) น้ำตกวังใหญ่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ     นครราชสีมา :ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551.  รว\907.13พด 
บรรจง ยศวิทยากุล and กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.   การประเมินผลการปลูกและบำรุงป่าโดยใช้เงินกองทุน ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ     เชียงราย : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2550.  รว\233(083.9) 
ผาณิต พระดาเวชช and พีรพันธุ์ วิจิตรไกรวิน,.   ประโยชน์มหัศจรรย์     กรุงเทพฯ :อมรินทร์สุขภาพ,2557.  U 635.8 
บุญประเสริฐ พรมนารี and กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.   ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี     อุดรธานี : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2550.  รว\432 
นิรันดร์ ลอยชื่น and กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.   แผนปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการขยายตัวของสวนส้ม     แพร่ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551.  รว\41 
ชนิตา พระดาเวชช and พีรพันธุ์ วิจิตรไกรวิน,.   ประโยชน์มหัศจรรย์     กรุงเทพฯ :อมรินทร์สุขภาพ,2557.  U 615.32439 
นิพนธ์ เกษตรานันท์ and กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.   การศึกษาหาวิธีการเลี้ยงลิ่นพันธุ์มลายูในกรง     กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2550.  รว\149.31 
บรรจบ กำจัด and พีรพันธุ์ วิจิตรไกรวิน,.   ประโยชน์มหัศจรรย์     กรุงเทพฯ :อมรินทร์สุขภาพ,2557.  U 615.32439 
ประพันธ์ศักดิ์ ใจโพธิ์ and กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.   การศึกษาด้านอนุกรมวิธานของพรรณไม้วงศ์ยางในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี     สุราษฎร์ธานี : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551.  รว\176.1Dipterocarpaceae 
อดุลย์ เบญจวรรณากร and พีรพันธุ์ วิจิตรไกรวิน,.   ประโยชน์มหัศจรรย์     กรุงเทพฯ :อมรินทร์สุขภาพ,2557.  U 615.32439 
ปัตยา พันธวงศ์ and กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.   ความคิดเห็นของราษฎรต่อการแก้ไขปัญหาปศุสัตว์บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง จังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก     พิษณุโลก : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551.  รว\907.13ภม