Report Of New Entry Media
Display Ago
From Database
From Library
From Collection

Author Title Edition Imprint Call No.
เดชา นิลวิเชียร.   ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สังกัดฐานปฎิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.1 (เขากา) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเฉิงเทรา     ชลบุรี : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, : 2559.  รว689 
The Japanese Society for Plant Systematics.   Acta Phytotaxonomica et Geobotanica     Kyoto, Japan :Showado e-press,1949 -.   
เนตรนภา ปรุ่ยกระโทก.   สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    กรุงเทพฯ : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว 677 
Wong, K. M., and Malaysia, Sabah.   Sandakania     Sabah, Malaysia :Forest Research Centre Forestry Department, 1992-.   
เรวัตร จันทนะ.   การจัดการแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการดับไฟในพื้นที่ป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)     สงขลา : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว432.331 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.   15 ปี ทุกพื้นที่ของผืนป่าจะมีแต่ความยั่งยืน      681.9 
สุรีรัตน์ วรรณหงษ์.   การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,2559.  รว 945.33 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.   รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2564     กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560.  18 
ฉลาด ชาญฤทธิเสน.   การดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กรณีศึกษา สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี     อุบลราชธานี : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว432.0 
สถาบันคชบาลแห่งชาติ and องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.   The national elephant institute forest industry organization    [N.P. :n.p.,n.d.].  149.61 
   Folia botanica Extremadurensis.    Badajoz :Grupo Habitat,2014-.   
Wood, Perry.   Evolution Systematics and Biogreography in the Southeast Asian Lizard Genus Acanthosaura Gray 1831    USA : Brigham Young University, 2014.  Re 148.112 
Pacific Science Association (PSA). and University of Hawai'i.   Pacific Science     Hawai'i :University of Hawai'i Press,1961 -.   
สายันต์ บุญมี and others.   การศึกษาประสิทธิผลของน้ำยาสมุนไพรเพื่อการจัดเหา (Lice) นกยูง (Green PeafowlPavo muticus) ในสภาพกรงเลี้ยง ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ    กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2553.  รว 148.241 
Voradol Chamchumroon, and others.   Threatened plants in Thailand     Bangkok, Thailand :Omega Printing,2017.  17(593) 
พิมพ์พันธุ์ เพชรรัตน์.   การติดตามประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ระดับกลาง    กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว 945.33 
พงษ์ศิริ จิตบาน.   ความเป็นกลางของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และการเปิดโอกาสให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเพื่อโต้แย้งและแสดงหลักฐานในชั้นการพิจารณาทางปกครอง    กรุงเทพฯ : กองนิติการ, 2559.  รว 969 
ยงยุทธ พาดกลาง.   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเครือข่ายลุ่มน้ำภายใต้โครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบนจังหวัดน่าน     แพร่ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,2559.  รว 116  
Missouri Botanical Garden.   Novon     St. Louis, MO. :Missouri Botanical Garden,1993-.   
Switzerland.   Candollea     Geneve, Switzerland :Conservatoire et Jardin Botaniques,1979 -.   
Botanical Research Institute of Texas (BRIT).   Journal of the Botanical Research Institute of Texas     Dallas, TX. :Millet the Printer, 2007 -.   
Japan.   Bulletin of the National Museum of Nature and Science Series B (Botany)     Ibaraki, Japan :National Science Museum,2006-.   
ร่มเย็น ธงสิบสอง.   การศึกษาปัญหาการดำเนินคดีบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่ารายใหญ่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ กรณีศึกษาการบูรณาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า เลอ วินเทจ รีสอร์ท หมู่ 10 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่     เชียงใหม่ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว969 
Kiew, Ruth and others.   Flora of Peninsular Malaysia. Series II     Kuala Lumpur, Malaysia :Forest Research Institute, Malaysia, 2010-.  174(595) 
Ong, P. T. and others.   Checklists of orchids of Peninsular Malaysia     Selangor, Malaysia :Forest Research Institute Malaysia,2017.   
บุศรินทร์ ชาญกิจการยนต์.   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว 677 
ธนวัฒน์ ทองตัน.   การบริหารกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญาให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง (High performancee organization) โดยใช้หลักวิชาการจัดการเชิงกลยุทธศาสตร์ (Strategic management)    เชียงใหม่ : สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว 68 
กรมป่าไม้. and กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.   องค์ความรู้ไม้สักไทย     กรุงเทพฯ :ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2556.   
France, Paris.   Adansonia     Paris :Publications Scientifiques du Museum, 1860 -.   
Mie University.   The Bulletin of the Graduate School of Bioresources Mie University    Mie :Mie University.   
ทศพร รักจันทร์.   โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำแปลงปลูกป่าที่ 22554 - 2556 เนื้อที่ 1500 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจบุรี     ปราจีนบุรี : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว233 
วิศรุต แสงโนรี.   การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    กรุงเทพฯ : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว677 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.   ข้อตัดสินใจกลไกเรดด์พลัส อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     กรุงเทพ ฯ :ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช,2557.  111.83 
อระนุช โกศล.   คู่มือการปฏิบัติงานการใช้ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    กรุงเทพฯ : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว 681.45 
ภัทรารวีย์ ทองเทพ.   การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีกระบวนการจัดทำจุลสาร    กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานกลาง, 2559.  รว 945.2 
The Japanese Society for Plant Systematics.   Bunrui     USA :Clearance Center, Inc., 2001 -.   
Singapore Botanic Gardens.   The Gardens' Bulletin Singapore     Singapore :Oxford Graphic Printers,1911-.   
มณีนุช ชัยปัญญา.   การติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูงในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2556     นครราชสีมา : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,2559.  รว 461 
Universite de Liege.   Lejeunia     Belgique :Fonds National de la Recherche Scientifique de Belgique.   
ฝนทอง แซ่เล้า.   กรอบแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)    กรุงเทพฯ : สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว 907.11(083.9) 
จิรภัทร กันธิยาใจ.   การประยุกต์ใช้ Application Gps ของระบบปฏิบัติการ Android บนโทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone เพื่อใช้ในการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท     ราชบุรี : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แลพันธุ์พืช, 2559.  รว 413.5 
กรมวิชาการเกษตร. and สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช.   พืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560     กรุงเทพฯ :ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2560.   
อนุตตรา ณ ถลาง.   การสำรวจประชากรต้นไม้ในแปลงวิจัยพลวัตป่ามอสิงโต    กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2559.  รว 524.61 
ดำรง มูลสาร.   การบังคับใช้กฎหมายในกรณีพิพากระหว่างหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ    กรุงเทพฯ : กองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.  รว 969